Strona główna » O autorach

O autorach

Jerzy Baehr – doktor nauk prawnych; radca prawny, partner zarządzający kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; w kancelarii kieruje departamentem prawa energetycznego; ceniony specjalista w zakresie prawa energetycznego i prawa konkurencji; autor wielu publikacji, w tym komentarzy do prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o gospodarce komunalnej; były wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa UAM;. rekomendowany jako wiodący polski specjalista w zakresie prawa energetycznego przez wiele międzynarodowych i krajowych prestiżowych rankingów prawników.

Mateusz Błachucki − doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie; członek i sekretarz Rady Naukowej  INP  PAN;  wykładał  na  Uniwersytecie  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i SGH; radca Prezesa w Departamencie Kontroli Koncentracji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; ekspert w grupach roboczych międzynarodowych organizacji ds. ochrony konkurencji, tj. Europejska Sieć Konkurencji (ECN), Międzynarodowa Sieć Konkurencji (ICN), Komitet Konkurencji OECD, czy Grupa  Robocza ds. Koncentracji przy Komisji Europejskiej (MWG); prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz autor i redaktor wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, m.in. Polish Competition Law – Commentary, Case Law and Basic Texts (Warszawa 2013) czy System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców (Warszawa 2012); specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

Tomasz  Feliszewski  −  radca  prawny;  współpracuje  z  kancelarią  WKB  Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; studiował również w Utrecht School of Law na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia) w ramach programu Socrates/Erasmus; ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; specjalizuje się w prawie antymonopolowym.

Paulina Komorowska − aplikant adwokacki; associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w ramach programu stypendialnego Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Leuven w Belgii; specjalizuje się w prawie konkurencji i ochrony konsumentów, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ochronie danych osobowych; do jej szczególnych zainteresowań należą zagadnienia z pogranicza prawa konkurencji i ochrony danych osobowych oraz z zakresu private enforcement; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie; doradza klientom prowadzącym działalność w różnych sektorach, w tym w sektorze nowych technologii.

Jarosław Krüger − radca prawny; długoletni pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu; autor wielu publikacji poświęconych prawu konkurencji.

Wojciech Kulczyk − prawnik; członek zespołu prawa konkurencji kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; doradza klientom kancelarii w sprawach z zakresu polskiego i unijnego prawa konkurencji; ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów kancelarii z branży energetycznej, chemicznej, transportowej, lotniczej, budowlanej, ubezpieczeniowej, spożywczej, farmaceutycznej w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących nadużywania pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz kontroli koncentracji.

Tomasz Kwieciński − doktor nauk prawnych; radca prawny; starszy wspólnik kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; ceniony specjalista w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych; wielokrotnie reprezentował i nadal zastępuje klientów w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; autor bądź współautor wielu publikacji, w tym komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o gospodarce komunalnej; były wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; rekomendowany jako wiodący specjalista w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych oraz prawa ubezpieczeń przez międzynarodowe prestiżowe rankingi prawników.

Marek Prętki − radca prawny; współpracuje z kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych; autor publikacji z zakresu prawa energetycznego, współautor ekspertyzy na potrzeby prac legislacyjnych w Sejmie RP nad projektem ustawy  o  prawach  konsumenta;  ma  bogate  doświadczenie  w  prowadzeniu  postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień wzorców umów; ceniony specjalista w zakresie kształtowania procesów zawierania umów z konsumentami w sektorze energetycznym.

Marek  Radwański  −  radca  prawny;  do  1999  r.  pracownik  Urzędu  Ochrony  Konkurencji i Konsumentów – Delegatury w Poznaniu; od 1999 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu; zajmuje się prawem ochrony konkurencji i prawem konsumenckim; praktyk, który wielokrotnie występował przed sądami, reprezentując konsumentów; autor wielu publikacji z zakresu ochrony konsumentów.

Aleksander Stawicki − radca prawny; wspólnik kierujący praktyką prawa konkurencji w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji oraz w zagadnieniach regulacyjnych, wielokrotnie doradzał klientom kancelarii w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi, jak również w postępowaniach sądowych; autor wielu publikacji z zakresu prawa konkurencji, prawa energetycznego i zamówień publicznych; rekomendowany jako jeden z wiodących polskich doradców w dziedzinie prawa konkurencji przez liczne międzynarodowe, prestiżowe rankingi prawników; pełni funkcję Prezydenta Komisji Prawa Konkurencji w międzynarodowej organizacji prawniczej Union Internationale des Avocats.

Edward  Stawicki  −  doktor  nauk  ekonomicznych;  ekonomista;  były  pracownik  naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; emerytowany pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – założyciel i wieloletni dyrektor Delegatury w Poznaniu; właściciel firmy doradczej „AEKON – Analizy ekonomiczne konkurencji”; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa konkurencji, gospodarki komunalnej i prawa energetycznego.

Bartosz Turno − doktor nauk prawnych; radca prawny; Counsel w Zespole Prawa Konkurencji  kancelarii  WKB  Wierciński,  Kwieciński,  Baehr;  absolwent  Uniwersytetu  im.  A.  Mickiewicza  w  Poznaniu  (na  którym  uzyskał  również  stopień  doktora nauk prawnych) oraz Uniwersytetu Londyńskiego – King’s College (LL.M. in Competition Law); prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Prawa Konkurencji przy INP PAN w Warszawie; pracował w UOKiK; odbył staż w Wydziale ds. Karteli Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) Komisji Europejskiej w Brukseli; pracował również w amerykańskiej firmie prawniczej Skadden, Arps w Brukseli; autor wielu publikacji naukowych z zakresu unijnego i polskiego prawa konkurencji, w tym autor  książki  na  temat  programu  leniency  oraz  współautor  komentarza  do  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; jego rozprawa doktorska została wyróżniona w XLVIII Ogólno polskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w 2012 r., natomiast książka o programie leniency w konkursie „Złote Skrzydła” organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” na najlepszą książkę prawniczą w kategorii prawo gospodarcze; zwycięzca 3. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra, organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”; członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) UW, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Członek Komisji Konkurencji przy International Chamber of Commerce (ICC Poland), członek Komisji Konkurencji w ramach International Association of Young Lawyers (AIJA), Non-Governmental Advisor w ramach podgrupy kartelowej International Competition Network.

Emilia Wardęga − aplikant adwokacki; associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w College of Europe w Brugii (LL.M. in European Law); jako stypendystka programu Socrates-Erasmus studiowała również na Uniwersytecie  Panthéon-Assas  (Paris  II)  w  Paryżu,  gdzie  uzyskała  certyfikat  znajomości podstaw prawa francuskiego; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie oraz podczas stażu w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli; doradza klientom we wszystkich aspektach związanych z polskim i unijnym prawem konkurencji; zajmuje się także prawem ochrony konsumentów, sprawami z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji oraz zagadnieniami regulacyjnymi, w tym w szczególności w sektorze energetycznym; autorka bądź współautorka publikacji poświęconych zagadnieniom polskiego i unijnego prawa konkurencji.

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska − radca prawny; partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym prawa reklamy, a także prawa ochrony konsumentów; reprezentuje klientów kancelarii w procesach sądowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, czynów konsumentów; ma także doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej w zagadnieniach ochrony własności intelektualnej, prawa korporacyjnego oraz prawa fuzji i przejęć.

Agnieszka  Wiercińska-Krużewska  −  adwokat;  starszy  partner  w  kancelarii  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; kieruje zespołem prawa własności intelektualnej i TMT oraz blisko współpracuje z zespołem prawa konkurencji; doradza klientom we wszelkich kwestiach związanych z prawem autorskim, prawem konsumenckim, czynami nieuczciwej konkurencji, ochroną interesów konsumentów, zabezpieczeniem poufności danych, prywatnością i ochroną danych osobowych, domen internetowych, bezpieczeństwem informacji, prawem prasowym oraz ochroną dóbr osobistych; reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych oraz ma szerokie doświadczenie w zakresie ochrony praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi; weryfikuje regulaminy w celu wykluczenia ryzyka stosowania klauzul niedozwolonych.

Andrzej  Wierciński  −  doktor  habilitowany  nauk  prawnych;  profesor  na  Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; adwokat; starszy wspólnik kancelarii WKB  Wierciński,  Kwieciński,  Baehr;  specjalista  w  zakresie  transakcji  fuzji  i  przejęć oraz transakcji restrukturyzacyjnych, posiadający bogate doświadczenie również w aspektach regulacyjnych takich transakcji, m.in. związanych z kontrolą koncentracji; rekomendowany jako wiodący polski doradca w zakresie transakcji fuzji i przejęć przez główne rankingi międzynarodowe i krajowe; autor wielu publikacji prawniczych.

Anna Witkowska − adwokat; członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek zespołu rozwiązywania sporów w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; doradza oraz reprezentuje klientów we wszystkich stadiach postępowania przed sądami powszechnymi i polubownymi, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz organami państwowymi, a także w negocjacjach ugodowych.

Agata Zawłocka-Turno − radca prawny; wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów;  obecnie  Dyrektor  Departamentu  Ochrony  Konkurencji, wcześniej m.in. zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji oraz Dyrektor Departamentu Prawnego; była również stażystką w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) oraz Uniwersytetu Londyńskiego - King’s College London (LL.M. in Competition Law z wyróżnieniem); ukończyła Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge; w ramach programu Socrates-Erasmus przez rok studiowała prawo na Uniwersytecie w Helsinkach; autorka publikacji poświęconych zagadnieniom polskiego i unijnego prawa konkurencji; prowadzi zajęcia dla uczestników podyplomowego Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.